Սեպտեմբերի 30 -ից հոկտեմբերի 4

Տնային աշխատանք

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՃԱՆԱՉՈՒՄՆ
ԸՍՏ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ. ԴԻՏՈՒՄ,ՆԿԱՐԱԳՐՈՒՄ,

1. Թվարկվածներից առանձին-առանձին արտագրե՛ք նյութերի և առարկաների անունները՝ երկաթ,
մանրաչափ, պղինձ, կապրոն, սնդիկ, մկրատ, դանակ, շաքար, ջուր, սառույց, փայտանյութ, ծառ:
2. Ի՞նչ նման և տարբեր հատկություններով են
օժտված հետևյալ նյութերը.
ա) կերակրի աղ և շաքար,
բ) քացախաթթու և ջուր,
գ) բնական գազ և ջրային գոլորշի:
3. Լրացրե՛ք աղյուսակը և համեմատե՛ք պղնձի ու ծծմբի
հատկությունները.

Բնորոշ հատկությունները                                                                                                                                                                                 Պղինձ              Ծծումբ
Էլեկտրահաղորդականություն
Ջերմահաղորդականություն
Մետաղական փայլ
Գույն
Խտություն
Հալման ջերմաստիճան
Կռելիություն

Դասարանական աշխատանք.9C957528-3FEC-4E8D-BE5B-4E8C134F9C37

 

 

52DCA48F-CC0C-4219-8B68-D8FDA3F36A99

ՄԱՔՈՒՐ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ԽԱՌՆՈՒՐԴՆԵՐ: ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՔՐՈՒՄԸ

1.Սովորական պայմաններում նյութը գտնվում է պինդ ագրեգատային վիճակում, ջրում չի լուծվում, էլեկտրական հոսանքի լավ հաղորդիչ է, մուգ մոխրագույն է, կարծր չէ, փխրուն է: Հետեւյալ երեք նյութերից որի՞ ֆիզիկական հատկություններն են թվարկված` ալյումին, պղինձ, գրաֆիտ:

 

 

 

Սեպտեմբերի 30 -ից հոկտեմբերի 4

Տնային առաջադրանք 1.

5FC12CBD-0AC7-4B21-A89C-9287ED175DB6

Պատրաստվի’ր բանավոր քննարկման.

Վառելանյութ։ Վառելանյութի տեսակները:

Դասարանական աշխատանք.1

1.Մանրացումը, լուծումը, գոլորշացումը երեւույթներ են, որոնց ընթացքում նոր նյութ չի առաջանում։ Դրանք …. երեւույթներ են:

2.Ի՞նչ բնորոշ հատկանիշներով կարող է ուղեկցվել քիմիական ռեակ- ցիան:

3.Ներկայացրե՛ք շատ արագ եւ շատ դանդաղ ընթացող ռեակցիաների օրինակներ:

4…………..ապացուցեց, որ այրման համար, տաքացնելուց բացի, անհրաժեշտ է օդի առկայությունը, ավելի ճիշտ՝ այդտեղ առկա թթվա-
ծինը:

5.Ի՞նչ նյութեր են առաջանում վառելանյութերի այրման հետեւանքով:

Օքսիդներ

Տնային առաջադրանք 2.

Պատրաստվի’ր բանավոր քննարկման.  Օքսիդներ

Դասարանական աշխատանք 2.

Առանձնացրու օքսիդները, ընտրիր մի օքսիդ և պատրաստիր տեղեկություն նրա մասին:

1) BaO,  Fe3O4,  Al(OH)3
2) Na2O,  CaCO3,  Al2O3
3) CaO,  NH4NO3,  BaO2
4) KMnO4,  Ca(NO3)2,  KClO3 , CO

5)H2O, H2O2, H2SO4 , C02

Սեպտեմբեր 23-27

 

Դասարանական աշխատանք

Դաս 1

ՄԱՔՈՒՐ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ԽԱՌՆՈՒՐԴՆԵՐ: ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՔՐՈՒՄԸ

Գործնական աշխատանք`նյութերի ֆիզիկական հատկությունների ուսումնասիրում

Օգտվելով   հետևյալ  սխեմայից բնութագրեք  հետևյալ  նյութերի` երկաթի,արծաթի,ոսկու, ջրի,կերակրի աղի,պղնձի,կավճի,ալյումինի,պղնձարջասպի , ածխաթթու գազի , շաքարի, էթիլ սպիրտի, քացախաթթվի, ացետոնի  ֆիզիկական հատկությունները  և  ֆիզիոլոգիական  ազդեցությունը  կենդանի   օրգանիզմների  վրա: 

Աղյուսակի սյունակում գրանցե՛ք տեղեկություն նյութի հոտի մասին: Ձեռքի թեթև շարժումով նյութի մակերեսից օդն ուղղեք ձեր կողմը և որոշե՛ք հոտ ունի՞արդյոք նյութ:

Նյութիանվան. Ագրեգ.

վիճակը

գույնը հոտը համը Խտու-

թյունը
գ/մլ
ρ

Լուծ.

ջրում

tհալմ.

tեռմ.

Ջերմա-

Էլեկտր    ա-հաղորդակց.

Պլաստ.

Դաս 1.

 

Տնային աշխատանք․1

Սովորի՛ր

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՃԱՆԱՉՈՒՄՆ
ԸՍՏ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ. ԴԻՏՈՒՄ,ՆԿԱՐԱԳՐՈՒՄ,,

Հետևյալ խառնուրդնրից որը բնության մեջ պատրաստի չկա և ստացվում է բնական հումքի վերամշակումից.
ա. նավթը,     բ.  գրանիտը              գ. գետի ջուրը         դ. օղին

 1. Ստորև թվարկված նյութերից սենյակային ջերմաստիճանում որն է հեղուկ.
  ա. շաքարը,     բ.  թթվածինը            գ. բուսական յուղ        դ. կավիճը
 2. Ստորև թվարկվածներից որն է անկենդան մարմին.
  ա. ձին,   բ. ծաղկած ծառը           գ. արձանը              դ. երեխան
 3. Դիտելիս նյութի որ հատկության մասին է հնարավոր գաղափար կազմել.
  ա. ագրեգատային վիճակ, բ. խտություն, գ. էլեկտրահաղորդականություն,  դ.ջերմահաղորդականություն
 4. Ստորև թվարկկված հատկություններից որը ֆիզիկական չէ.
  ա. խտությունը,    բ. թափանցիկությունը     գ. հալման ջերմաստիճանը    դ.այրվելու ունակությունը
 5. Հետյալ նյութերից որը գույություն ունի բնության մեջ (բնածին է).
  ա. թորած ջուր              բ. գինին              գ. կրաքարը            դ. սև ռետինը
 6. Հետևյալ գոյականներից որը նյութական առարկա (ֆիզիկական մարմին) չի բնորոշում.
  ա. մոլորակ             բ. բաժակ                     գ. աթոռ                 դ. փայտ
 7. Հետևյալ բնագավառներից որն է քիմիայի ուսումնասիրման առարկան.
  ա. երկրաշարժերի կանխատեսում գ. գրքի խմբագրում
  բ. մարդու հոգեկան աշխարհի ուսումնասիրում դ. պարատանյութերի արտադրություն
 8. Քիմիական լաբորատորիայում աշակերտի կատարած հետևյալ գործողություններից որն է սխալ.
  ա. օգտագործելուց առաջ փորձանոթը լվացել է և չորացրել
  բ. ձեռքի ափով շարժում է կատարել անոթի անցքից դեպի քիթը
  գ. փորձանոթում մնացած քիմիական նյութը թափել հատուկ տարայի մեջ
  դ. սպիրտայրոցի բոցը հանգցրել է փչելով

10.Երկաթին  բնութագրական  չէ  հետևյալ  ֆիզիկական  հատկությունները

1.էլեկտրահաղորդականությունը

2.մետաղական  փայլը

3.սովորական  պայմաններում  հեղուկ  վիժակը

4.ջերմահաղորդականությունը

      11.Հաստատեք համապատասխանություն հետևյալ նյութերի ու դրանց բնորոշ հատկությունների միջև,

Ա.Խմելու սոդա                          1.Պինդ է,մետաղական փայլ ունի,հոտ չունի

Բ.Երկաթ                                     2.Հեղուկ է,հոտ չունի,թափանցիկ է,անգույն

Գ.Քացախ                                   3.Պինդ է,ջրում լուծվում է,սպիտակ է,բյուրեղային է

Դ.Ջուր                                         4.Հեղուկ է,թափանցիկ է,հոտ ունի

12.Սովորի՛ր առաջին 5 տարրի քիմիական նշանը և անվանումը:8F987599-9689-4B7D-9FE9-9EEB0CD724F9

Տնայի առաջադրանք 2

1.  Ավարտել դասարանական աշխատանքը․

2.   Կատարել առաջադրանքները

. Թվարկվածներից առանձին-առանձին արտագրե՛ք նյութերի և առարկաների անունները՝ երկաթ,
մանրաչափ, պղինձ, կապրոն, սնդիկ, մկրատ, դանակ, շաքար, ջուր, սառույց, փայտանյութ, ծառ:
. Ի՞նչ նման և տարբեր հատկություններով են
օժտված հետևյալ նյութերը.
ա) կերակրի աղ և շաքար,
բ) քացախաթթու և ջուր,
գ) բնական գազ և ջրային գոլորշի:
. Լրացրե՛ք աղյուսակը և համեմատե՛ք պղնձի ու ծծմբի
հատկությունները.

Բնորոշ հատկությունները                                                                                                                                                                                 Պղինձ              Ծծումբ
Էլեկտրահաղորդականություն
Ջերմահաղորդականություն
Մետաղական փայլ
Գույն
Խտություն
Հալման ջերմաստիճան
Կռելիություն

Սեպտեմբեր 23-27

Տնային առաջադրանք 1

1* Բերվածներից որո՞նք են միացման ,որո՞նք  քայքայման ռեակցիաներ.
ա) C + O2 =CO2

բ) CH4 =H2 + C

գ) H2 + S = H2S

դ) FeS = Fe + S

2* Սովորի՛ր տարրի քիմիական նշանը և անվանումը

Na— նատրիում

Ca— կալցիում

Mg— մագնեզիում

Fe — երկաթ

C— ածխածին

O— թթվածին

H— ջրածին

S — ծծումբ

3* Պատրաստվի’ր բանավոր քննարկման.

Այրում:Հրդեհը հանգցնելու միջոցները
Տնայի առաջադրանք 2
Վառվող մոմը տեղադրե՛ք բաժակի մեջ եւ բերանը ամուր փակե՛ք։ Կնկատեք, որ որոշ ժամանակ անց մոմն աստիճանաբար հանգչում է: Փորձը կատարեք տանը և բացատրել, թե ինչու է այդպես լինում:

Դասարանական աշխատանք 1

BF853445-98F0-4B8D-A21B-0F8B3E9FFEDA

Դասարանական աշխատանք 2

EC5D911F-10D9-4C04-98EF-56A282EA00D0

1. Իսկ ինչպե՞ս կարելի է հանգցնել կրակը:

2. Այրումը դա…………:

3 .Նշված երևույթներից որո՞նք են
ֆիզիկական, որոնք՝ քիմիական.
ա) երկաթի ժանգոտումը,
բ) ջրի սառչումը,
գ) բենզինի այրումը,
դ) ալումինի հալումը:
Բացատրե՛ք:

Դաս 1.

Վառելանյութ։ Վառելանյութի տեսակները:

Սեպտեմբեր 16-20

Տնային առաջադրանք.

Պատրաստ լինել դասի բանավոր քննարկմանը :

Պատասխանել հարցերին:

1. Թվարկե՛ք նյութեր (5-ից ոչ պակաս), որոնք դուք կարող եք գտնել ձեր տանը, եւ նշե՛ք, թե ինչի համար են նրանք օգտագործվում:
2. Անվանե՛ք որեւէ իր, որը կարելի է պատրաստել տարբեր նյութերից:
3. Անվանե՛ք մի քանի առարկա, որոնք կարելի է պատրաստել մեկ նյութից:
4. Ապակուց պատրաստված բաժակը նյո՞ւթ է, թե՞ մարմին:
5.  Հետեւյալ շարքից առանձնացրե՛ք մարմինների եւ նյութերի անունները՝
ջերմաչափ, ջուր, պարաֆին, մոմ, պղինձ, մատանի, պոլիէթիլեն,
ապարանջան, արծաթ, սեղան, փայտ, դանակ, երկաթ, ալյումին:
6. Լրացրե՛ք բաց թողած նյութերի անունները.
ա)…….. լար բ) ………. պատառաքաղ գ) ………… գնդակ դ) …….. բաժակ ե) ………. սեղան

7.Սովորի՛ր առաջին 5 տարրի քիմիական նշանը և անվանումը:

8F987599-9689-4B7D-9FE9-9EEB0CD724F9.jpeg

ԴԱՍ 2

 

Սովորի՛ր առաջին 5 տարրի քիմիական նշանը և անվանումը:

 

Տնային

 1. Հետևյալ խառնուրդնրից որը բնության մեջ պատրաստի չկա և ստացվում է բնական հումքի վերամշակումից.
  ա. նավթը,     բ.  գրանիտը              գ. գետի ջուրը         դ. օղին
 2. Ստորև թվարկված նյութերից սենյակային ջերմաստիճանում որն է հեղուկ.
  ա. շաքարը,     բ.  թթվածինը            գ. բուսական յուղ        դ. կավիճը
 3. Ստորև թվարկվածներից որն է անկենդան մարմին.
  ա. ձին,   բ. ծաղկած ծառը           գ. արձանը              դ. երեխան
 4. Դիտելիս նյութի որ հատկության մասին է հնարավոր գաղափար կազմել.
  ա. ագրեգատային վիճակ, բ. խտություն, գ. էլեկտրահաղորդականություն,  դ.ջերմահաղորդականություն
 5. Ստորև թվարկկված հատկություններից որը ֆիզիկական չէ.
  ա. խտությունը,    բ. թափանցիկությունը     գ. հալման ջերմաստիճանը    դ.այրվելու ունակությունը
 6. Հետյալ նյութերից որը գույություն ունի բնության մեջ (բնածին է).
  ա. թորած ջուր              բ. գինին              գ. կրաքարը            դ. սև ռետինը
 7. Հետևյալ գոյականներից որը նյութական առարկա (ֆիզիկական մարմին) չի բնորոշում.
  ա. մոլորակ             բ. բաժակ                     գ. աթոռ                 դ. փայտ
 8. Հետևյալ բնագավառներից որն է քիմիայի ուսումնասիրման առարկան.
  ա. երկրաշարժերի կանխատեսում գ. գրքի խմբագրում
  բ. մարդու հոգեկան աշխարհի ուսումնասիրում դ. պարատանյութերի արտադրություն
 9. Քիմիական լաբորատորիայում աշակերտի կատարած հետևյալ գործողություններից որն է սխալ.
  ա. օգտագործելուց առաջ փորձանոթը լվացել է և չորացրել
  բ. ձեռքի ափով շարժում է կատարել անոթի անցքից դեպի քիթը
  գ. փորձանոթում մնացած քիմիական նյութը թափել հատուկ տարայի մեջ
  դ. սպիրտայրոցի բոցը հանգցրել է փչելով

10.Երկաթին  բնութագրական  չէ  հետևյալ  ֆիզիկական  հատկությունները

1.էլեկտրահաղորդականությունը

2.մետաղական  փայլը

3.սովորական  պայմաններում  հեղուկ  վիժակը

4.ջերմահաղորդականությունը

      11.Հաստատեք համապատասխանություն հետևյալ նյութերի ու դրանց բնորոշ հատկությունների միջև,

Ա.Խմելու սոդա                          1.Պինդ է,մետաղական փայլ ունի,հոտ չունի

Բ.Երկաթ                                     2.Հեղուկ է,հոտ չունի,թափանցիկ է,անգույն

Գ.Քացախ                                   3.Պինդ է,ջրում լուծվում է,սպիտակ է,բյուրեղային է

Դ.Ջուր                                         4.Հեղուկ է,թափանցիկ է,հոտ ունի,Տարբեր  նյութերի 

Սեպտեմբեր 16-20

Տնային առաջադրանք.1

Կատարի’ր բնագիտական մի որևէ փորձ, որի ընթացքում պատմի’ր, թե ինչ է տեղի ունենում և տեղի ունեցածը ֆիզիկակա՞ն, թե՞ քիմիական երևույթ է, և ինչու՞։

Պատրաստվի’ր բանավոր քննարկման.

Քիմիական ռեակցիաներ: Դրանց ընթանալու պայմանները:

Ավարտի՛ր

Դասարանական աշխատանք . 2

1.Բերե՛ք քիմիական ռեակցիայի օրինակներ, որոնց դեպքում՝
ա)ջերմություն է անջատվում, բ)լույս է անջատ­ վում, գ)հոտ է տարածվում:

2.Ծծումբը սովորական պայմաններում թթվածնի հետ չի փոխազդում։ Ի՞նչ պայմաններում կարելի է իրականացնել այդ փոխազդեցությունը։
3.Քիմիական ռեակցիաներն ուղեկցվում են ……………:

4. Մեկնաբանիր նկարը.

CF4FB137-64F3-4BAD-8AD6-46750F4AD741

Տնային առաջադրանք 2

1.Մեկնաբանի՛ր նկարը.

33DF8150-4716-44FD-9C5E-07757B5D8037

Պատրաստվի’ր բանավոր քննարկման

Քայքայման և միացման ռեակցիաներ:

 

Դասարանական աշխատանք.1

Ցանկում առանձնացրու՛ քիմիական երևույթները.
փորձանոթն ընկնում ու կոտրվում է
փորձանոթի խառնուրդից գազ է անջատվում
շաքարը լուծվում է ջրում
շաքարի այրվում է
2.Երևույթների ցանկում առանձնացրու՛ քիմիական երևույթները.
ջուրը տաքացավ մոմի բոցից
փորձանոթն ընկավ ու կոտրվեց
շաքարի հալույթի մնացորդը սևացավ
փորձանոթի հեղուկի գույնը փոխվեց
3. Երևույթների ցանկում ցու՛յց տուր քիմիական երևույթները.
փորձանոթն ընկավ ու կոտրվեց
ջուրը մոմի բոցից տաքացավ
փայտի այրումից ծուխ դուրս եկավ
շաքարի հալույթը սևացավ
4. Երևույթների ցանկում նշի՛ր քիմիական երևույթները.
պղնձե իրի մակերևույթի կանաչավուն փառը մշակում են կրակով
շաքարը լուծում են ջրում
առաջանում է տհաճ հոտ
ջուրը գոլորշանում է փորձանոթից

Քայքայման և միացման 

ռեակցիաներ:

Դասարանական աշխատանք.2

Ո՞ր ռեակցիաներն են կոչվում քայքայման ռեակցիա: Ներկայացրե՛ք օրինակներ:
2. Ո՞ր ռեակցիաներն են կոչվում միացման ռեակցիա: Ներկայացրե՛ք օրինակներ:
3.Ինչպե՞ս կարելի է ջուրը քայքայել՝ ստանալով ջրածին եւ թթվածին:

Այրում:Հրդեհը հանգցնելու միջոցները

 

 

Ֆլեշմոբ

3CCA5EC0-C681-4706-B88F-3BAF9CDF1F40
Բնագիտություն .հոկտեմբեր
Ո՞ր պիգմենտն է գունավորում բույսերի տերևները կանաչ գույնով:
Պ.Քլորոֆիլ
2. Ո՞ր կենդանին կաթնասուն չէ:1. կրիա2. դելֆին3. հորթ4. օձ
Պ.4
3.Հեղուկի վերածումը գոլորշու՝1. գոլորշացում է2. բյուրեղացում է3. սառեցում է
Պ.1
Այս նյութերից ո՞րը խառնուրդ չէ1. լիմոնադ2. սնդիկ3. ամոնիակ
Պ.2
.Ո՞րն է սրանցից ֆիզիկական երևույթ:
1. սառույցի հալչելը2. լուցկու այրումը3. արծաթե զարդերի սևանալը
Պ.1
6. Թվարկիր քիմիական ռեակցիաներին բնորոշ հատկանիշները:
Համ,հոտ,գույն, նստվածք,գազի առաջացում:
7. Հրդեհի հանգցնելու ի՞նչ միջոց գիտես:
Փակել թթվածնի մուտքը:
Նշել, թե որը ֆիզիական երևույթ չէ: 1.Արծաթե զարդի սևանալը, 2.ապակու կոտրվելը, 3.կաթի թթվելը
Պ.1.3
9.Քանի՞ քիմիական տարրից է կազմված KMnO4 (կալիումի պերմանգանատը )։
Պ .3
Նյութին բնորոշ ի՞նչ ագրեգատային վիճակներ գիտեք։
Պինդ ,հեղուկ ,գազային
Քիմիա .Փետրվար
6.Ամոնյակի մոլեկուլի էլեկտրոնային բանաձևում էլեկտրոնների թիվը հավասար է.1.- 3 2. 4, 2.- 6 4. 8
Պ.4)8
7.Ի՞նչ զանգվածով թթվածին է անհրաժեշտ 3,75գ ածխածնի լրիվ այրման համար։
10գ թթվածին
8.Ջրածնի մոլեկուլում քիմիական կապը․1.իոնական2.ջրածնական3.կովալենտ ոչ բևեռային4.կովալենտ բևեռայի
Պ.3.կովալենտ ոչ բևեռային
9.Հաշվել թթվածնի տարրի զանգվածը։
Պ.2.65*10-24
10.Ո՞վ է հայտնագործել ռադիոակտիվության երևույթը։
Պ.
Անրի Բեկերելը 1896թ-ին,
Քիմիա .ապրիլ
1.Նշված երեւույթներից որո՞նք են ֆիզիկական, որոնք՝ քիմիական. ա) երկաթի ժանգոտումը,բ) ջրի սառչումը,գ) բենզինի այրումը, դ) ալումինի հալումը
2.Հաշվե՛ք ածխածին, ծծումբ, երկաթ տարրերի հարաբերական ատոմային զանգվածները, եթե դրանց ատոմերի իրական զանգվածները համա­ պատասխանաբար կազմում են՝2.00 .10­ 28 կգ, 5.32 .10­ 26 կգ, 9.30 .10­ 26 կգ:
Պ. 12,32,56

3.

Ինչպե՞ս կարելի է ապացուցել, որ թթվա­ծինը, սնդիկը եւ ջրածինը պարզ նյութեր են, իսկ ջուրը եւ սնդիկի օքսիդը՝ բարդ:
Պ.Առաջին պայմանը .նայել քիմիական բանաձևերին:
4.Հաշվել տրված նյութերի մոլեկուլում թթվածին քիմիականտարրերի զանգվածային բաժինները և դասավորել ըստ աճման կարգի ա) CuO, բ) K2O, գ) KOH, դ) Mn2O7, ե) Na2SO4:
5.
.Ո՞վ եւ ե՞րբ է հայտնագործել բաղադրության հաստատունության օրենքը:
Պ.Պրուստը  և Բերթոլե .1801—1808թթ

Продолжить чтение «Ֆլեշմոբ»

Սեպտեմբեր 9-13

 

Տնային առաջադրանք.1

Ավարտել նախագիծը:

Կատարի’ր բնագիտական մի որևէ փորձ, որի ընթացքում պատմի’ր, թե ինչ է տեղի ունենում և տեղի ունեցածը ֆիզիկակա՞ն, թե՞ քիմիական երևույթ է, և ինչու՞։

Պատրաստ լինել բանավոր քննարկման.

Ֆիզիկական եւ քիմիական երեւույթներ:

Տնային առաջադրանք 2.

Պատրաստ լինել բանավոր քննարկման.

Քիմիական ռեակցիաներ: Դրանց ընթանալու պայմանները:

 

Դասարանական աշխատանք.

Դաս 1

Քիմիական ռեակցիաներ: Դրանց ընթանալու պայմանները:

Դասարանական աշխատանք 1.
Ինչպիսի՞ երեւույթ է մոմի այրվելը:
2. Ինչպիսի՞ երեւույթ է մոմի այրման ընթացքում
լույսի տարածվելը
3.Հետեւյալ երեւույթներից որո՞նք են ֆիզիկական, որո՞նք՝ քիմիական.
ա) բենզինի այրվելը, բ) եղյամի առաջացումը, գ) կաթի թթվելը,
դ) ջրի եռալը, ե) հայելու փշրվելը:
4. Ո՞րն է ֆիզիկական երեւույթ.
ա) մեթանի այրումը, բ) բենզինի թորումը բնական նավթից, գ) պող-
պատի ժանգոտումը խոնավ օդում:
5. Ո՞րն է քիմիական երեւույթ.
1) շոգիացման հետեւանքով աղի բյուրեղների անջատվելը լուծույթից, 2)«չոր սառույցի» առաջացումն ածխաթթու գազից, 3) բենզինի թորումը բնական նավթից, 4) պողպատի ժանգոտվելը խոնավ օդում:
6.Այն երեւույթները, որոնց ընթացքում նյութերը փոխարկվում են մեկը մյուսի, այսինքն՝ այլ բաղադրությամբ եւ հատկություններով նոր նյութեր են առաջանում, կոչվում են………:
7.Քիմիական երեւույթներն այլ կերպ կոչվում են նաեւ……………:

 

Դասարանական աշխատանք 2

1.Բերե՛ք քիմիական ռեակցիայի օրինակներ, որոնց դեպքում՝
ա) ջերմություն է կլանվում, բ) ջերմություն է անջատվում, գ) լույս է անջատ­ վում, դ) հոտ է տարածվում:

2.Ծծումբը սովորական պայմաններում թթվածնի հետ չի փոխազդում։ Ի՞նչ պայմաններում կարելի է իրականացնել այդ փոխազդեցությունը։
3.Քիմիական ռեակցիաներն ուղեկցվում են ……………:

4. Մեկնաբանիր նկարը.

CF4FB137-64F3-4BAD-8AD6-46750F4AD741

Դաս 2

Քայքայման և միացման ռեակցիաներ