Սեպտեմբերի 30 -ից հոկտեմբերի 4

Տնային աշխատանք

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՃԱՆԱՉՈՒՄՆ
ԸՍՏ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ. ԴԻՏՈՒՄ,ՆԿԱՐԱԳՐՈՒՄ,

1. Թվարկվածներից առանձին-առանձին արտագրե՛ք նյութերի և առարկաների անունները՝ երկաթ,
մանրաչափ, պղինձ, կապրոն, սնդիկ, մկրատ, դանակ, շաքար, ջուր, սառույց, փայտանյութ, ծառ:
2. Ի՞նչ նման և տարբեր հատկություններով են
օժտված հետևյալ նյութերը.
ա) կերակրի աղ և շաքար,
բ) քացախաթթու և ջուր,
գ) բնական գազ և ջրային գոլորշի:
3. Լրացրե՛ք աղյուսակը և համեմատե՛ք պղնձի ու ծծմբի
հատկությունները.

Բնորոշ հատկությունները                                                                                                                                                                                 Պղինձ              Ծծումբ
Էլեկտրահաղորդականություն
Ջերմահաղորդականություն
Մետաղական փայլ
Գույն
Խտություն
Հալման ջերմաստիճան
Կռելիություն

Դասարանական աշխատանք.9C957528-3FEC-4E8D-BE5B-4E8C134F9C37

 

 

52DCA48F-CC0C-4219-8B68-D8FDA3F36A99

ՄԱՔՈՒՐ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ԽԱՌՆՈՒՐԴՆԵՐ: ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՔՐՈՒՄԸ

1.Սովորական պայմաններում նյութը գտնվում է պինդ ագրեգատային վիճակում, ջրում չի լուծվում, էլեկտրական հոսանքի լավ հաղորդիչ է, մուգ մոխրագույն է, կարծր չէ, փխրուն է: Հետեւյալ երեք նյութերից որի՞ ֆիզիկական հատկություններն են թվարկված` ալյումին, պղինձ, գրաֆիտ:

 

 

 

Սեպտեմբերի 30 -ից հոկտեմբերի 4

Տնային առաջադրանք 1.

5FC12CBD-0AC7-4B21-A89C-9287ED175DB6

Պատրաստվի’ր բանավոր քննարկման.

Վառելանյութ։ Վառելանյութի տեսակները:

Դասարանական աշխատանք.1

1.Մանրացումը, լուծումը, գոլորշացումը երեւույթներ են, որոնց ընթացքում նոր նյութ չի առաջանում։ Դրանք …. երեւույթներ են:

2.Ի՞նչ բնորոշ հատկանիշներով կարող է ուղեկցվել քիմիական ռեակ- ցիան:

3.Ներկայացրե՛ք շատ արագ եւ շատ դանդաղ ընթացող ռեակցիաների օրինակներ:

4…………..ապացուցեց, որ այրման համար, տաքացնելուց բացի, անհրաժեշտ է օդի առկայությունը, ավելի ճիշտ՝ այդտեղ առկա թթվա-
ծինը:

5.Ի՞նչ նյութեր են առաջանում վառելանյութերի այրման հետեւանքով:

Օքսիդներ

Տնային առաջադրանք 2.

Պատրաստվի’ր բանավոր քննարկման.  Օքսիդներ

Դասարանական աշխատանք 2.

Առանձնացրու օքսիդները, ընտրիր մի օքսիդ և պատրաստիր տեղեկություն նրա մասին:

1) BaO,  Fe3O4,  Al(OH)3
2) Na2O,  CaCO3,  Al2O3
3) CaO,  NH4NO3,  BaO2
4) KMnO4,  Ca(NO3)2,  KClO3 , CO

5)H2O, H2O2, H2SO4 , C02

Սեպտեմբեր 23-27

 

Դասարանական աշխատանք

Դաս 1

ՄԱՔՈՒՐ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ԽԱՌՆՈՒՐԴՆԵՐ: ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՔՐՈՒՄԸ

Գործնական աշխատանք`նյութերի ֆիզիկական հատկությունների ուսումնասիրում

Օգտվելով   հետևյալ  սխեմայից բնութագրեք  հետևյալ  նյութերի` երկաթի,արծաթի,ոսկու, ջրի,կերակրի աղի,պղնձի,կավճի,ալյումինի,պղնձարջասպի , ածխաթթու գազի , շաքարի, էթիլ սպիրտի, քացախաթթվի, ացետոնի  ֆիզիկական հատկությունները  և  ֆիզիոլոգիական  ազդեցությունը  կենդանի   օրգանիզմների  վրա: 

Աղյուսակի սյունակում գրանցե՛ք տեղեկություն նյութի հոտի մասին: Ձեռքի թեթև շարժումով նյութի մակերեսից օդն ուղղեք ձեր կողմը և որոշե՛ք հոտ ունի՞արդյոք նյութ:

Նյութիանվան. Ագրեգ.

վիճակը

գույնը հոտը համը Խտու-

թյունը
գ/մլ
ρ

Լուծ.

ջրում

tհալմ.

tեռմ.

Ջերմա-

Էլեկտր    ա-հաղորդակց.

Պլաստ.

Դաս 1.

 

Տնային աշխատանք․1

Սովորի՛ր

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՃԱՆԱՉՈՒՄՆ
ԸՍՏ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ. ԴԻՏՈՒՄ,ՆԿԱՐԱԳՐՈՒՄ,,

Հետևյալ խառնուրդնրից որը բնության մեջ պատրաստի չկա և ստացվում է բնական հումքի վերամշակումից.
ա. նավթը,     բ.  գրանիտը              գ. գետի ջուրը         դ. օղին

 1. Ստորև թվարկված նյութերից սենյակային ջերմաստիճանում որն է հեղուկ.
  ա. շաքարը,     բ.  թթվածինը            գ. բուսական յուղ        դ. կավիճը
 2. Ստորև թվարկվածներից որն է անկենդան մարմին.
  ա. ձին,   բ. ծաղկած ծառը           գ. արձանը              դ. երեխան
 3. Դիտելիս նյութի որ հատկության մասին է հնարավոր գաղափար կազմել.
  ա. ագրեգատային վիճակ, բ. խտություն, գ. էլեկտրահաղորդականություն,  դ.ջերմահաղորդականություն
 4. Ստորև թվարկկված հատկություններից որը ֆիզիկական չէ.
  ա. խտությունը,    բ. թափանցիկությունը     գ. հալման ջերմաստիճանը    դ.այրվելու ունակությունը
 5. Հետյալ նյութերից որը գույություն ունի բնության մեջ (բնածին է).
  ա. թորած ջուր              բ. գինին              գ. կրաքարը            դ. սև ռետինը
 6. Հետևյալ գոյականներից որը նյութական առարկա (ֆիզիկական մարմին) չի բնորոշում.
  ա. մոլորակ             բ. բաժակ                     գ. աթոռ                 դ. փայտ
 7. Հետևյալ բնագավառներից որն է քիմիայի ուսումնասիրման առարկան.
  ա. երկրաշարժերի կանխատեսում գ. գրքի խմբագրում
  բ. մարդու հոգեկան աշխարհի ուսումնասիրում դ. պարատանյութերի արտադրություն
 8. Քիմիական լաբորատորիայում աշակերտի կատարած հետևյալ գործողություններից որն է սխալ.
  ա. օգտագործելուց առաջ փորձանոթը լվացել է և չորացրել
  բ. ձեռքի ափով շարժում է կատարել անոթի անցքից դեպի քիթը
  գ. փորձանոթում մնացած քիմիական նյութը թափել հատուկ տարայի մեջ
  դ. սպիրտայրոցի բոցը հանգցրել է փչելով

10.Երկաթին  բնութագրական  չէ  հետևյալ  ֆիզիկական  հատկությունները

1.էլեկտրահաղորդականությունը

2.մետաղական  փայլը

3.սովորական  պայմաններում  հեղուկ  վիժակը

4.ջերմահաղորդականությունը

      11.Հաստատեք համապատասխանություն հետևյալ նյութերի ու դրանց բնորոշ հատկությունների միջև,

Ա.Խմելու սոդա                          1.Պինդ է,մետաղական փայլ ունի,հոտ չունի

Բ.Երկաթ                                     2.Հեղուկ է,հոտ չունի,թափանցիկ է,անգույն

Գ.Քացախ                                   3.Պինդ է,ջրում լուծվում է,սպիտակ է,բյուրեղային է

Դ.Ջուր                                         4.Հեղուկ է,թափանցիկ է,հոտ ունի

12.Սովորի՛ր առաջին 5 տարրի քիմիական նշանը և անվանումը:8F987599-9689-4B7D-9FE9-9EEB0CD724F9

Տնայի առաջադրանք 2

1.  Ավարտել դասարանական աշխատանքը․

2.   Կատարել առաջադրանքները

. Թվարկվածներից առանձին-առանձին արտագրե՛ք նյութերի և առարկաների անունները՝ երկաթ,
մանրաչափ, պղինձ, կապրոն, սնդիկ, մկրատ, դանակ, շաքար, ջուր, սառույց, փայտանյութ, ծառ:
. Ի՞նչ նման և տարբեր հատկություններով են
օժտված հետևյալ նյութերը.
ա) կերակրի աղ և շաքար,
բ) քացախաթթու և ջուր,
գ) բնական գազ և ջրային գոլորշի:
. Լրացրե՛ք աղյուսակը և համեմատե՛ք պղնձի ու ծծմբի
հատկությունները.

Բնորոշ հատկությունները                                                                                                                                                                                 Պղինձ              Ծծումբ
Էլեկտրահաղորդականություն
Ջերմահաղորդականություն
Մետաղական փայլ
Գույն
Խտություն
Հալման ջերմաստիճան
Կռելիություն

Սեպտեմբեր 23-27

Տնային առաջադրանք 1

1* Բերվածներից որո՞նք են միացման ,որո՞նք  քայքայման ռեակցիաներ.
ա) C + O2 =CO2

բ) CH4 =H2 + C

գ) H2 + S = H2S

դ) FeS = Fe + S

2* Սովորի՛ր տարրի քիմիական նշանը և անվանումը

Na— նատրիում

Ca— կալցիում

Mg— մագնեզիում

Fe — երկաթ

C— ածխածին

O— թթվածին

H— ջրածին

S — ծծումբ

3* Պատրաստվի’ր բանավոր քննարկման.

Այրում:Հրդեհը հանգցնելու միջոցները
Տնայի առաջադրանք 2
Վառվող մոմը տեղադրե՛ք բաժակի մեջ եւ բերանը ամուր փակե՛ք։ Կնկատեք, որ որոշ ժամանակ անց մոմն աստիճանաբար հանգչում է: Փորձը կատարեք տանը և բացատրել, թե ինչու է այդպես լինում:

Դասարանական աշխատանք 1

BF853445-98F0-4B8D-A21B-0F8B3E9FFEDA

Դասարանական աշխատանք 2

EC5D911F-10D9-4C04-98EF-56A282EA00D0

1. Իսկ ինչպե՞ս կարելի է հանգցնել կրակը:

2. Այրումը դա…………:

3 .Նշված երևույթներից որո՞նք են
ֆիզիկական, որոնք՝ քիմիական.
ա) երկաթի ժանգոտումը,
բ) ջրի սառչումը,
գ) բենզինի այրումը,
դ) ալումինի հալումը:
Բացատրե՛ք:

Դաս 1.

Վառելանյութ։ Վառելանյութի տեսակները:

Սեպտեմբեր 16-20

Տնային առաջադրանք.

Պատրաստ լինել դասի բանավոր քննարկմանը :

Պատասխանել հարցերին:

1. Թվարկե՛ք նյութեր (5-ից ոչ պակաս), որոնք դուք կարող եք գտնել ձեր տանը, եւ նշե՛ք, թե ինչի համար են նրանք օգտագործվում:
2. Անվանե՛ք որեւէ իր, որը կարելի է պատրաստել տարբեր նյութերից:
3. Անվանե՛ք մի քանի առարկա, որոնք կարելի է պատրաստել մեկ նյութից:
4. Ապակուց պատրաստված բաժակը նյո՞ւթ է, թե՞ մարմին:
5.  Հետեւյալ շարքից առանձնացրե՛ք մարմինների եւ նյութերի անունները՝
ջերմաչափ, ջուր, պարաֆին, մոմ, պղինձ, մատանի, պոլիէթիլեն,
ապարանջան, արծաթ, սեղան, փայտ, դանակ, երկաթ, ալյումին:
6. Լրացրե՛ք բաց թողած նյութերի անունները.
ա)…….. լար բ) ………. պատառաքաղ գ) ………… գնդակ դ) …….. բաժակ ե) ………. սեղան

7.Սովորի՛ր առաջին 5 տարրի քիմիական նշանը և անվանումը:

8F987599-9689-4B7D-9FE9-9EEB0CD724F9.jpeg

ԴԱՍ 2

 

Սովորի՛ր առաջին 5 տարրի քիմիական նշանը և անվանումը:

 

Տնային

 1. Հետևյալ խառնուրդնրից որը բնության մեջ պատրաստի չկա և ստացվում է բնական հումքի վերամշակումից.
  ա. նավթը,     բ.  գրանիտը              գ. գետի ջուրը         դ. օղին
 2. Ստորև թվարկված նյութերից սենյակային ջերմաստիճանում որն է հեղուկ.
  ա. շաքարը,     բ.  թթվածինը            գ. բուսական յուղ        դ. կավիճը
 3. Ստորև թվարկվածներից որն է անկենդան մարմին.
  ա. ձին,   բ. ծաղկած ծառը           գ. արձանը              դ. երեխան
 4. Դիտելիս նյութի որ հատկության մասին է հնարավոր գաղափար կազմել.
  ա. ագրեգատային վիճակ, բ. խտություն, գ. էլեկտրահաղորդականություն,  դ.ջերմահաղորդականություն
 5. Ստորև թվարկկված հատկություններից որը ֆիզիկական չէ.
  ա. խտությունը,    բ. թափանցիկությունը     գ. հալման ջերմաստիճանը    դ.այրվելու ունակությունը
 6. Հետյալ նյութերից որը գույություն ունի բնության մեջ (բնածին է).
  ա. թորած ջուր              բ. գինին              գ. կրաքարը            դ. սև ռետինը
 7. Հետևյալ գոյականներից որը նյութական առարկա (ֆիզիկական մարմին) չի բնորոշում.
  ա. մոլորակ             բ. բաժակ                     գ. աթոռ                 դ. փայտ
 8. Հետևյալ բնագավառներից որն է քիմիայի ուսումնասիրման առարկան.
  ա. երկրաշարժերի կանխատեսում գ. գրքի խմբագրում
  բ. մարդու հոգեկան աշխարհի ուսումնասիրում դ. պարատանյութերի արտադրություն
 9. Քիմիական լաբորատորիայում աշակերտի կատարած հետևյալ գործողություններից որն է սխալ.
  ա. օգտագործելուց առաջ փորձանոթը լվացել է և չորացրել
  բ. ձեռքի ափով շարժում է կատարել անոթի անցքից դեպի քիթը
  գ. փորձանոթում մնացած քիմիական նյութը թափել հատուկ տարայի մեջ
  դ. սպիրտայրոցի բոցը հանգցրել է փչելով

10.Երկաթին  բնութագրական  չէ  հետևյալ  ֆիզիկական  հատկությունները

1.էլեկտրահաղորդականությունը

2.մետաղական  փայլը

3.սովորական  պայմաններում  հեղուկ  վիժակը

4.ջերմահաղորդականությունը

      11.Հաստատեք համապատասխանություն հետևյալ նյութերի ու դրանց բնորոշ հատկությունների միջև,

Ա.Խմելու սոդա                          1.Պինդ է,մետաղական փայլ ունի,հոտ չունի

Բ.Երկաթ                                     2.Հեղուկ է,հոտ չունի,թափանցիկ է,անգույն

Գ.Քացախ                                   3.Պինդ է,ջրում լուծվում է,սպիտակ է,բյուրեղային է

Դ.Ջուր                                         4.Հեղուկ է,թափանցիկ է,հոտ ունի,Տարբեր  նյութերի