Նոյեմբեր 4-8

Պատրաստվել բանավոր քննարկման․

1.Ո՞ր երևույթներն են կոչվում ֆիզիկական: Բերե՛ք օրինակներ։
2.Ո՞ր երևույթներն են կոչվում քիմիական։ Բերե՛ք օրինակներ։

3.Թվարկե՛ք քիմիական ռեակցիաների բնորոշ մի քանի հատկանիշ :
4.Թվարկե՛ք քիմիական ռեակցիաների համար անհրաժեշտ մի քանի պայման:

5.Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանվում քայքայման։

6. Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանվում միացման։

7.Ի՞նչ է այրումը։ Ինչո՞վ է ուղեկցվում այն:
8.Որո՞նք են այրման առաջացման պայմանները։

9.Ի՞նչ է վառելանյութը։

10.Ո՞ր նյութերն են կոչվում օքսիդներ։

11.Ի՞նչ բաղադրություն ունեն թթուները։

12.Ի՞նչ բաղադրություն ունեն հիմքերը։

Դասարանական 1
Մեխանիկական շարժում, արագություն

1.Հետեւյալ նյութերից առանձնացրե՛ք հիմքերը, թթուներն  ,նշեք թե նյութը քանի քիմիական տարրից է կաղմված

լրաց­ րե՛ք աղյուսակը.

Na2O, NaCl, NaOH, H2SO4, Ca(OH)2, HCl, NaNO3, KOH, H3PO4, KNO3։
Թթուներ       Հիմքեր       Անվանումը

2.

Դասարանական 2

FF06EC25-10A4-459C-B55D-AC4EE15A1D5D

Ք՞անի քիմիական տարրից է կազմված(կալիումի պերմանգանատը )։ KMnO4, HNO3  ,CO

3.Նյութին բնորոշ ի՞նչ ագրեգատային վիճակներ գիտեք։

4.Հետևյալ նյութերից որոնք են պարզ

ծծումբ, ջուր,թթվածին,ոսկի,շաքար,երկաթ,ապակի

Տնային 2

1…Լուծել խնդիրներ

 1. Գտնել կրիայի արագությունը, եթե հայտնի է, որ 7 մ երկարությամբ ճանապարհը նա անցավ 36 վարկյանում:
 2. Որքան ճանապարհ կանցնի ավտոմեքենան 15 ժամում, եթե մեքենայի արագությունը 90 կմ/ժ է:

2…Դ՛իտել վիդեոնյութը,թարգմա՛նել և բլեգում մի քանի նախադասությամբ շարադրել թե ինչ  հասկացար  ։

 

 

 

Նոյեմբեր 4-8

1.Լրացրե´ք բաց թողնված քիմիական նշանները.
ա) Ar(…) = 1  գ)    Ar(… ) = 12
բ) Ar(… ) = 16       դ) Ar(… ) = 14
2. Հաշվե´ք ածխաթթու գազի (CO2), ծծմբային
գազի (SO2), ջրի (H2O) և ազոտի (II) օքսիդի(NO) ,H2SO4,  KMn04 հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները (Mr):
3. Ընտրե´ք ճիշտ պատասխանը:
CH4-ի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածն է`
ա) 16 գ) 24
բ) 20 դ) 28

4.Գործնական աշխատանք`Հաշվարկներ ըստ քիմիական բանաձևերի:       

Տվյալ նյութերը`

NaHCO3,  CH3COOH , C2H5OH, 5.

`C6H12O6,   C12H22O11,   J2,      CaCO3,   , Ca(OH)2

տեղադրել աղյուսակում, 

 Պարզ նյութեր  Բարդ նյութեր

բնութագրեք հետևյալ սխեմայի                             

ա) նյութի անվանումը,                                                                                                                    

բ)  նյութի որակական բաղադրությունը. ո՞ր տարրերի ատոմներից է կազմված տվյալ նյութը,                                                                                                                                         

գ)  նյութի քանակական բաղադրությունը,քա՞նի ատոմ  ամեն տարրից մտնում է նյութի մոլեկուլի  կազմի մեջ      

Դասարանական

Բարդ նյութում քիմիական տարրերի զանգվածային բաժինների հաշվումը

Տարրի զանգվածային բաժինը նշանակվում է հունարեն ω (օմեգա) տառով: Այն ցույց է տալիս, թե տարրի հարաբերական ատոմային զանգվածի եւ ինդեքսի արտադրյալը տվյալ նյութի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածի որ մասն է կազմում: Տարրի զանգվածային բաժինն արտահայտվում է թվի մասով կամ շատ հաճախ տոկոսներով:
Այստեղից երեւում է, որ բարդ նյութում քիմիա­ կան տարրի զանգվածային բաժինը պետք է գտնել նրա զանգվածի եւ տվյալ նյութի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածի հարաբերությունից: Հաշ­ վի առնելով դա եւ տարրի զանգվածային բաժինը նշանակելով ω տառով՝ զանգվածային բաժիննե­ րի հաշվարկը կատարում են՝ օգտվելով հետեւյալ բանաձեւից.
ω = χ . Ar(∋) /Mr* 100%
որտեղ ω­ն տարրի զանգվածային բաժինն է միացության մեջ, χ­ը՝ տարրի ինդեքսը, Ar(∋)­ը՝ տվյալ տարրի հարաբերական ատոմային, իսկ Mr­ը տվյալ նյութի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածներն են.

 

 

Նոյեմբերի 4-8

  1   Պատրաստվել բանավոր քննարկման․                                                                                                                                                                      

 1. Ո՞ր երևույթն է կոչվում ֆիզիկական,բերել հինգական օրինակներ։
 2. Ո՞ր երևույթն է կոչվում քիմիական,բերել հինգական օրինակներ։
 3.  Թվարկե՛քլքիմիական ռեակցիաների հատկանիշները:   
 4. Ի՞նչ  բնագիտական գիտություններ գիտեք։
 5. Ի՞նչ է նյութը, ի՞նչ է մարմինը։
 6.  Ի՞նչ խմբերի  են նյութերը բաժանվում։
 7. Ի՞նչ է փորձը:
 8.  Թվարկե՛ք նյութի ֆիզիկական հատկություններ։
 9. Ի՞նչ գիտես նյութի քիմիական հատկությունների մասին։
 10. Ո՞ր նյութերն են կոչվում մաքուր։
 11. Ո՞ր նյութերն են կոչվում խառնուրդներ։

Խառնուրդների բաժանման ի՞նչ եղանակներ գիտեք։                                                                                                                                                                                                                                   Առաջադրանքներ     

          Ֆիզիկական և քիմիական երևույթներ.                                                                                                                            

1 Սահմանե՛ք ֆիզիկական երևույթ հասկացությունը: Առաջարկե՛ք առնվազն երկու օրինակ:
2. Հետևյալ երևույթներից որո՞նք են ֆիզիկական (ընտրությունը հիմնավորե՛ք).
ա) սառույցի հալվելը գ) ջրի գոլորշիանալը
բ) պղնձի սևանալը տաքացնելիս դ) բաժակի կոտրվելը
3. Սահմանե՛ք քիմիական երևույթ հասկացությունը: Առաջարկե՛ք առնվազն երկու օրինակ:
4. Հետևյալ երևույթներից որո՞նք են քիմիական (ընտրությունը հիմնավորե՛ք).
ա) ջրի եռալը
բ) արծաթե զարդի սևանալը
գ) երկաթի ժանգոտվելը
դ) կաթի թթվելը
5. Թվարկե՛ք քիմիական ռեակցիաների հատկանիշները: Բերե՛ք օրինակներ:
6. Ի՞նչ պայմաններ են անհրաժեշտ քիմիական ռեակցիաների ընթանալու համար: Թվարկե՛ք
ձեզ հայտնի օրինակները:
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ
1. Թարմ պատրաստված մուգ թեյի բաժակի մեջ լիմոնի կտոր դրե՛ք և խառնե՛ք: Ի՞նչ է
նկատվում: Երևույթը քիմիակա՞ն է, թե՞ ֆիզիկական:
2. Բաժակի մեջ կիսով չափ ջո՛ւր լցրեք, ջրում լուծե՛ք կես թեյի գդալ խմելու սոդա և ավելացրե՛ք
լիմոն: Ի՞նչ է նկատվում: Երևույթը քիմիակա՞ն է, թե ֆիզիկական:

 

 

Հոկտեմբերի 21-24. Քիմիա 7

Նոր թեմա

 Ֆիզիկական և քիմիական երևույթներ.

1․Նկարագրիր դասարանում կատարած փորձերը՝ նշելով ․

փորձի նպատակը, ընթացքը, արդյունքը։

2․Գրել  էթանոլի, պղնձի և կերակրի սոդայի ֆիզիկական հատկությունները։ Продолжить чтение «Հոկտեմբերի 21-24. Քիմիա 7»

Հոկտեմբերի 21-25 Քիմիա 8

Քիմիայի հիմնական հասկացությունները
1.Ստորև ներկայացվածներից ո՞ր պարզ նյութն է սովորական պայմաններում գտնվում հեղուկ  ագրեգատային վիճակում.
վոլֆրամ, կապար, սնդիկ

Продолжить чтение «Հոկտեմբերի 21-25 Քիմիա 8»

Հոկտեմբերի 14- 18

Տնային առաջադրանք 1

1. Հետեւյալ նյութերից առանձնացրե՛ք հիմքերը, թթուներն

Na2Օ,NaCl, NaOH, H2SO4, Ca(OH)2, HCl, NaNO3, KOH, H3PO4, KNO3,H2SO4:
2. Նկարագրե՛ք NaOH–ի, Ca(OH)2

3.Պատրաստվի’ր բանավոր քննարկման.          Հիմքեր

Դասարանական 1

1.Նյութերի՝ միմյանց հետ փոխազդելու կարեւոր պայմանը դրանց………………է:

2.Ֆիզիկական երեւույթների տարատեսակներ են նաեւ………։

3.Վառելանյութերը լինում են ………:

4.Ինչպես տեսնում եք, օքսիդը երկու տարրերի ատոմներից բաղկացած………………:

5.Ի՞նչ թթուներ կան բնության մեջ։

6.Ի՞նչ բաղադրություն ունեն հիմքերը։

Նոր թեմա Աղեր

Տնային 2

Համացանցից որոնի՛ր և գտի՛ր տեղեկություն,  <<Թթվային անձրևներ>> մասին հրապարակի բլոգումդ։

Դասարանական 2

https://docs.google.com/forms/d/1HPqaNs6u5I8aH4roIdIwIUSQd9ZiEpL0L62BR9kg4A4/viewform?edit_requested=true

ն

Արատեսում

Արատես… սա թվով վեցերորդ ճամփորդությունն էր իմ մանկավարժական գործունեության ընթացքում: Ամեն մի նոր ճամփորդություն ինձ բավականին շատ փորձ ու հմտություններ է փոխանցում, էլ չխոսեմ զգացողությունների, ապրումների ու լիցքերի մասին։ Продолжить чтение «Արատեսում»