Նոյեմբերի 1-5: Լրացուցիչ աշխատանք

Նախագիծ՝ Գինու թթվեցում

Գործնական աշխատանք՝

Հաշվարկներ ըստ քիմիական բանաձևերի՝ H2SO4, NaNO3, FeSO4, KMnO4, SiO2
1.Նյութի անվանումը
2.Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը
3.Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում

4. Հաշվել՝Mr

 5. Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m

6. Հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները`w

7. Նյութը բարդ է, թե պարզ

8. Հաշվել մեկ մոլեկուլի զանգվածը