Ապրիլի 27-մայիս 1

Նախագիծ.

1.Քիմիական տարրերի հատկությունների տեսան­կունից պարզաբանե՛ք՝ ո՞ր հատկություններով են իրար նման եւ որո՞վ տարբեր տրված տարրերի զույգերը.
ա. H, Li, բ. O, N,

2.Ո՞րն է հինգերորդ «ավելորդ» տարրը` Be, Sr, Zn, Mg, Ca:

3.Լրացրե’ք հետեւյալ աղյուսակը.

Նոր թեմա.


Ապրիլ 20-24

Նոր թեմա.

Հարցեր.

1*Ո՞ր զույգում վերցված նյութերում է թթվածին տարրի զանգվածային բաժինը նույնը. 1) HNO3 եւ HPO3
2) H3PO4 եւ H2SO4
3) Al2O3 եւ CrO3 4) Al2O3 եւ Cr2O3

2*Հաշվե՛ք հետեւյալ նյութերը կազմող տարրերի զանգվածային բաժինները (%)`ըստ հետեւյալ
բանաձեւերը

ա)Na2SO3, բ)AgNO3,գ)CaC2,դ)CO

3*Պղնձի եւ ծծմբի առաջացրած միացության ծծմբի զանգվածային բաժինը 50 % է: Որոշե՛ք
միացության բանաձեւը:

Ապրիլ 6-10

Հարցեր բանավոր քննարկման համար.

1.Բացատրե՛ք «ատոմ» բառի իմաստը եւ տվե՛ք նրա սահմանումը:
2. Որո՞նք են կոչվում պարզ, որո՞նք բարդ նյութեր:3.Թվարկել մետաղական և ոչ մետաղական պարզ նյութերի հատկությունները:4.Տվե՛ք հարաբերական ատոմային զանգվածի սահմանումը:
5.Պարզաբանե՛ք զանգվածի ատոմային միավոր հասկացությունը:
6.Մոլեկուլը դա …:7.Ւ՞նչ  է  քիմիական բանաձեւը:8.  Ի՞նչ է ցույց տալիս հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը:

Նախագիծ

Մարտ 16-20

1…Նախագիծ

1Հաշվե՛ք ծծմբական թթվում տարրերի զանգ­վածային հարաբերությունները, որի քիմիական բանաձեւն է H2SO4:

2…Հաշվե՛ք ծծմբական թթվի հարաբերական մո­լեկուլային զանգվածը, որի քիմիական բանաձեւն է H2SO4 (հաշ ­ երկու ­ էս ­ Օ ­ չորս):

3…Քիմիական տարրի ատոմի իրական զանգ­վածը 2.33.10­26 կգ է: Որքա՞ն է այդ տարրի հարա­բերական ատոմային զանգվածը.
ա. 12, բ. 14, գ. 16, դ. 32:

4…Հաշվե՛ք P2O5, Li2O, Fe3O4 , SO3 նյութերի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները:
5… Հաշվե՛ք կալցիումի օքսիդի (CaO) մոլեկուլի զանգվածը (m0, գ), եթե Mr = 56:
6…Նատրիումի հիդրօքսիդի մոլեկուլի զանգվածը 6,6445*10-23 գ է: Որքա՞ն է այդ նյութի
հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը:

7…Նատրիումի ու թթվածնի փոխազդեցությունից առաջանում է նատրիումի օքսիդ(Na2O):
Հենվելով այդ փաստի վրա՝ լրացրե՛ք աղյուսակը.
9DBA06B7-3B8A-46CB-B105-B476898B2DDA

 

Մարտ 2-6

1.Սահմանե՛ք քիմիական բանաձեւ հասկացությունը:
2. Ի՞նչ է ինդեքսը, եւ ե՞րբ է այն օգտագործվում:
3. Ի՞նչ տեղեկություն է «հաղորդում » քիմիական բանաձեւը նյութի վերաբերյալ:
4. Ինչպիսի՞ն են քիմիական տարրերի զանգվածային հարաբերությունները հետեւյալ բանաձեւերով արտահայտվող նյութերում.
ա) CaF2 բ) CH4 գ) CS2 դ) NO2
5. Լրացրե՛ք բաց թողած բառը. մոլեկուլը նյութի այն ամենափոքր մասնիկն է, որը
պահպանում է տվյալ նյութի ……….. ……………. հատկությունները:
6. Կարդացե՛ք քիմիական բանաձեւերն ու շարադրե՛ք դրանցից ստացված տեղեկությունները.
ա) CuO բ) NaOH գ) LIH դ) SiO2
7. Գրե՛ք նյութերի քիմիական բանաձեւերը, եթե հայտնի է, որ դրանց բաղադրության մեջ առկա են.
ա) կալիումի երկու եւ ծծմբի մեկ ատոմ,
բ) ածխածնի ու թթվածնի մեկական ատոմ:
Կարդացե՛ք այդ բանաձեւերն ու համապատասխան քիմիական նյութերի վերաբերյալ տեղեկություննե՛ր տվեք:
8.Ո՞ր դեպքում է խոսքը վերաբերում ջրածնին` որպես քիմիական տարրի. ա) ջրածին պարունակում է մարդու օրգանիզմը, բ) ջրածնի լուծելիությունը ջրում վատ է, գ) ջրածնի զանգվածային բաժինը ջրում ≈11% է:
9. Թվարկե’ք հինգ նյութ, որոնց կազմում ջրածին տարր է առկա:

Փետրվարի 24-28

1.Մեկնաբանե՛ք Ar (ֆտոր) = 19 հավասարությունը` զ.ա.մ. գաղափարն օգտագործելով: 4. ա) Ar (բորը) = 11, բ) Ar (ցինկ) =65, գ) Ar (պղինձ) = 64: Հաշվե՛ք այդ երեք տարրերից յուրաքանչյուրի ատոմի իրական զանգվածը՝ m0-ն:
2.Նեոնի ատոմի զանգվածը` m0(Ne) = 3,32*10–23 գ է : Հաշվե՛ք նեոն տարրի հարաբերական ատոմային զանգվածը:
3. Հաստատե՛ք հետեւյալ պնդումների ճշմարտացիությունը քիմիական տարրերի հարաբերական ատոմային զանգվածների վերաբերյալ.
ա) ցույց է տալիս, թե տվյալ տարրի ատոմի զանգվածը քանի անգամ է մեծ ածխածնի ատոմի զանգվածից,
բ) չափողականություն չունեցող մեծություն է,
գ) արտահայտվում է զանգվածի ատոմային միավորով,
դ) ցույց է տալիս, թե տվյալ տարրի ատոմի զանգվածը քանի անգամ է մեծ ածխածնի ատոմի
զանգվածի 1/12 մասից,
ե) ճիշտ արժեքները տրված են պարբերական համակարգում,
զ) պարբերական համակարգում տրված են մինչեւ ամբողջ թիվ կլորացված արժեքները: Հաստատե’ք ձեր կարծիքը՝ աղյուսակի համապատասխան վանդակի մեջ խաչ դնելով (ըստ
օրինակի).D0082D88-A2C4-45EC-958B-C03C6BB9E0B5
4.Քիմիական տարրի ատոմի իրական զանգ­
վածը 2.33.10­26 կգ է: Որքա՞ն է այդ տարրի հարա­բերական ատոմային զանգվածը:

5.Տարրերի հարաբերական ատոմային զանգվածները 16 , 7, 1, 56, 12, 23, 35.5, 9 , 14, 40, 75 է: Ո՞րոնք են այդ տարրերը:

6.F7BE86FD-F9E3-4C53-A5AE-AB007B1E5122

7.3DA84F47-8F37-4BD3-9337-54D66E76EAD6

 

 

Փետրվար 17-21

Դասարանական

Հարաբերական ատոմային զանգված:Ատոմի իրական զանգված:

Տնային

1.Բերե՛ք հեղուկ եւ պինդ մետաղական պարզ նյութերի օրինակներ:
2. Բերե՛ք գազային, հեղուկ եւ պինդ ոչ մետաղական պարզ նյութերի օրինակներ:
3. Հետեւյալ մեծություններից որո՞նք են բնութագրում
ա) քիմիական տարրը
բ) պարզ նյութը
1)ատոմի զանգվածը, 2)հոտը, 3)հալման եւ եռման ջերմաստիճանները, 4) ատոմի կառուցվածքը, 5) կարծրությունը, 6)ատոմային համարը 7) գույնը, 8)խտությունը:
4.Հիմնականում ո՞ր տարրերից է կազմված Երկրի կեղեւը: Փորձե՛ք պատասխանել:
5.Ո՞ր տարրերն են հանդիպում բնության մեջ ազատ վիճակում:

BF04BC69-37FC-4EB7-9901-20CC64DC301920A00ECD-6B2E-4591-9C52-AD0A6DC1FC7B4442E72E-4A3E-40DC-8276-20B0F603A42A

Փետրվար 10-14

1.Կրկնել ատոմի կառուցվածքը:Պատրաստել նյութ,տեղադրել բլոգում:

2.Կազմել քիմիական բանաձևը

Նյութեր ,որոնք կազմված են.

1…       2 ատոմ ջրածնից,մեկ ատոմ ծծմբից և չորս ատոմ թթվածնից:

2…       2 ատոմ երկաթ և 3 ատոմ թթվածին:

3…    2 ատոմ թթվածնից

4…  3 ատոմ ջրածին 1 ատոմ ֆոսֆոր և 4 ատոմ թթվածին:

3.1B1BAA6E-603E-474F-9AD8-C81320C888CD3116A525-E338-45EB-A884-0E07E01D25FF7DAFA252-C303-4BCF-B1CC-B821266A30A0110023C3-9535-484C-9AD1-A9DB26204277DACD7D67-52EF-418C-AE2F-DA8374597324

Դասարանական

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԵՎ ՈՉ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՏԱՐՐԵՐ: ՊԱՐԶ ՆՅՈՒԹԵՐ: ՏԱՐՐԵՐԻ ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ:
Հարցեր

1.Բերե՛ք հեղուկ եւ պինդ մետաղական պարզ նյութերի օրինակներ:
2. Բերե՛ք գազային, հեղուկ եւ պինդ ոչ մետաղական պարզ նյութերի օրինակներ:
3. Հետեւյալ մեծություններից որո՞նք են բնութագրում
ա) քիմիական տարրը
բ) պարզ նյութը
1)ատոմի զանգվածը, 2)հոտը, 3)հալման եւ եռման ջերմաստիճանները, 4) ատոմի կառուցվածքը, 5) կարծրությունը, 6)ատոմային համարը 7) գույնը, 8)խտությունը: