Նոյեմբեր 23-27

առաջադրանքներ

1*

Լրացրեք բաց թողնված բառերը 

Օքսիներ են կոչվում այն  ……   նյութերի,որոնք կազմված են  …….  տարրի ատոմներից,որոնցից մեկը….      է,որտեղ նրա օքսիդացման աստիճանն` ……   :

Թթուները այն  ……   նյութերն են,որոնք կազմված են …..  ատոմներից և …..:

Հիմքեր են կոչվում այն …..նյութերը,որոնք կազմված են……..և…….խմբերից:

2*

Ք՞անի քիմիական տարրից է կազմված

HNO3,CO2

3 *Գրել քիմիական տարրեր անվանումները և հարաբերական ատոմայի զանգվածը

F,C,P,Si,Na,H,O

4.Առանձնացնել տրված նյութերը`Fe,SO2,HCl,NaCl,BaO,P,Ba(OH)2,Al,H2CO3,Al2O3,Al(OH)3,H2SO4,Fe2O3,HNO3,KNO3,CaCO3,CaO,S,Cl2,MgO,Mg(NO3)2   աղյուսակում և անվանում`

ՄետաղներՈչմետաղներՕքսիդԹթուՀիմքԱղ

2.Կազմել հետևյալ աղերի բանաձևերը`Կալիումի կարբոնատ

Մագնեզիումի ֆոսֆիդ

Ալյումինի սուլֆատ

Բարիումի սիլիկատ

Ցինկի քլորիդ

5.Հաշվել LiCl-ի

*հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը

*զանգվածային հարաբերությունները *զանգվածայն բաժինները

*նշել կապի տեսակը

6.Որոշել օքսիդացման ասիճանը.

CO, O2, H2,HNO3

Նոյեմբեր 9-13

1.Ո՞րն է հինգերորդ «ավելորդ» տարրը` Be, Sr, Zn, Mg, Ca:

2.Քանի՞ քիմիական տարրից է կազմված հետևյալ նյութը ՝KMnO4

նշիր այդ նյութը կազմող քիմիական տարրերի անվանումները,հարաբերական ատոմային զանգվածները

3.Լրացրե ́ք բաց թողնված քիմիական նշան­ները.

ա)Ar(…) = 40

գ)Ar(… ) = 127

բ)Ar(… ) = 4

4.Ընտրե՛ք ա) այն երեք նյութերը, որոնց մոլեկուլում
առկա են միայն իոնային կապեր, բ) այն երեք նյութերը, որոնց մոլեկուլում առկա են միայն կովալենտային բեւեռային կապեր.
NaCl ,NH3 ,CsF ,HCI ,NO2 ,HF, K2O ,CaCl2 ,KBr

5.Հաշվել մոլեկուլներում տարրերի ատոմների օքսիդացման աստիճանները ZnS, NH3 , Na2O

6.Օքսիդացման աստիճանը կարող է լինել. ա) միայն բացասական
բ) միայն դրական
գ) եւ՛ բացասական, եւ՛ դրական
դ) բացասական, դրական եւ զրոյակն

7.Հաշվի՛ր NH3 մոլեկուլում տարրերի զանգվածային բաժինները.

Հոկտեմբերի 26-30

1*Ավազը խառնվել է փայտի թեփի հետ:Առաջարկե՛ք եղանակ, որի միջոցով հնարավոր է այդ
խառնուրդի բաղադրամասերն առանձնացնել:

2* Ունենք ջուր և ծծմբի (IV) օքսիդ (H2O,SO2):

Գրել այս 2 նյութի

.ֆիզիկական հատկությունները(ագրեգատային վիճակը (գազ, հեղուկ, պինդ), գույնը, հոտը, համը, խտությունը, ջերմահաղորդականությունը, էլեկտրահաղորդականությունը, հալման եւ եռման ջերմաստիճանները, լուծելիությունը ջրում եւ այլ լուծիչներում)

.նշել թե քանի քիմիական տարրից են կազմված,մոլեկուլը կազմող տարրերի հարաբերական ատոմային զանգվածները [Ar-ները]

.նյութում տարրերի զանգվածների հարաբերությունը.

.հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը. (Mr)

.մոլեկուլում` ատոմների միջեւ առկա քիմիական կապի տեսակը

.մոլեկուլներում տարրերի ատոմների օքսիդացման աստիճանները

.զանգվածային բաժինները.( w) 

[ω = χ . Ar(∋) /Mr .100%]

.մոլեկուլի բացարձակ զանգվածը. (m0)

Օքսիդացման աստիճան

Տարրերի նշան­ ների վերեւում դրված լիցքերը պայմանական են: Այդ պայմանական լիցքն անվանել են օքսիդացման աստիճան:
Օքսիդացման աստիճանի արժեքը որոշվում է այն էլեկտրոնների թվով, որոնք տվյալ տարրի ատո­ մից տեղաշարժվել են դեպի մյուս տարրի ատոմը:
Միացություններում օքսիդացման աստիճան­ների արժեքների գումարը հավասար է զրոյի: Դա հնարավորություն է տալիս հաշվել մի քիմիական տարրի օքսիդացման աստիճանը, եթե հայտնի են տվյալ միացությունում մյուս քիմիական տարրերի օքսիդացման աստիճանները: Այսպես, եթե պա­ հանջվում է որոշել թթվածնի օքսիդացման աստիճանը H2O ապա կազ­մում են հետեւյալ հավասարումը.
(+ 1) . 2 + x = 0,
2+x=0

x=-2

Օքսիդացման աստիճանը նշանակվում է արաբական թվանշանով, դրվում է քիմիական նշանի վերևում, ընդ որում սկզբից գրվում է նշանը (+ կամ –), ապա՝ լիցքի թվային արժեքը:

Օքսիդացման աստիճանը, ինչպես և վալենտականությունը կարող են լինել հաստատուն և փոփոխական:Փոփոխական օքսիդացման աստիճանները միացություններում որոշվում են ըստ բանաձևի:
Տարրերի օքսիդացման աստիճանները որոշելիս անհրաժեշտ է պահպանել հետևյալ սկզբունքները.
1Պարզ նյութերի մոլեկուլներում տարրերի ատոմների օքսիդացման աստիճանները միշտ հավասար են 0-ի: ՕրինակH02,O02,Cl02,Zn0

2.Ոչ մետաղների հետ առաջացրած միացություններում ջրածնի օքսիդացման աստիճանը հիմնականում +1 է, ակտիվ մետաղների հետ առաջացրած միացություններում` հիդրիդներում  −1 է: 

3Թթվածինը միացություններում հիմնականում դրսևորում է –2-ի հավասար օքսիդացման աստիճան, պերօքսիդներում` –1: 

4. I,II,III  խմբերի մետաղների օքսիդացման աստիճանները հավասար են խմբերի համարներին, բացառությամբ Iխմբի երկրորդական ենթախմբի:

 5Միացություններում բոլոր ատոմների գումարային լիցքը հավասար է զրոյի:

Տեսադաս https://youtu.be/x4wjfOexrsA

Հոկտեմբեր 19-23

1.Լրացրե՛ք աղյուսակը և համեմատե՛ք պղնձի ու ծծմբի
հատկությունները.

Բնորոշ հատկությունները                                                                                                                                                                                 Պղինձ       |    Ծծումբ
Էլեկտրահաղորդականություն
Ջերմահաղորդականություն
Մետաղական փայլ
Գույն
Խտություն
Հալման ջերմաստիճան
Կռելիություն

2.

3.Հաշվել NO2 -ում

տարրերի զանգվածների հարաբերությունը. [ Ar ( m ):Ar (n) ]

հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը. (Mr) օրինակ [Mr (AmBn) = m • Ar (A) + ո • Ar (B)]

զանգվածային բաժինները.( w)

[ω = χ . Ar(∋) /Mr .100%]

և մոլեկուլի բացարձակ զանգվածը. (m0)

[m0= ]

4.Ո՞ր նյութի մոլեկուլում է քիմիական կապն իոնային.
1) Cl2, 2) CO2, 3) NH3, 4) KCl:

5.Ո՞ր նյութի մոլեկուլում է առկա կովալենտային կապ.
1) HJ,
2)Fe2O3
3) H2O2, 4) KCl

6.Յոդի մոլեկուլում` ատոմների միջեւ, ինչպիսի՞ կապ է առկա.
1) կովալենտ բեւեռային,
2) կովալենտ ոչբեւեռային,
3) մետաղական, 4) իոնային:

Նոր թեմա

Հոկտեմբեր 5-8

Տնային (ավարտել դասարանական աշխատանքը)

Լրացուցիչ աշխատանք.

Ուղղաձիգ կամ հորիզոնական գծերով միացրե՛ք այն երեք նյութերը, որոնց մոլեկուլում առկա են միայն կովալենտային բեւեռային կապե

 1. Ընտրեք նյութերը, որոնց մոլեկուլներում առկա են միայն կովալենտային կապեր.

HBr, SO2, CO2 ,PH3 ,O2 ,NaOH ,H2 ,H2O ,CH4

Դասարանական

1*Սովորական պայմաններում նյութը գտնվում է պինդ ագրեգատային վիճակում, ջրում չի լուծվում, էլեկտրական հոսանքի լավ հաղորդիչ է, մուգ մոխրագույն է, կարծր չէ, փխրուն է: Հետեւյալ երեք նյութերից որի՞ ֆիզիկական հատկություններն են թվարկված` ալյումին, պղինձ, գրաֆիտ:

2*Հետեւյալ շարքից առանձնացրե՛ք մարմինների եւ նյութերի անունները՝
ջերմաչափ, ջուր, պարաֆին, մոմ, պղինձ, մատանի, պոլիէթիլեն,
ապարանջան, արծաթ, սեղան, փայտ, դանակ, երկաթ, ալյումին:

3*Ստորեւ թվարկված հատկություններից ո՞րը ֆիզիկական չէ. ա) խտությունը գ) հալման ջերմաստիճանը
բ) թափանցիկությունը դ) այրվելու ունակությունը

4*Քանի՞ քիմիական տարրից է կազմված հետևյալ նյութրը , նշիր այդ նյութը կազմող քիմիական տարրերի անվանումները,հարաբերական ատոմային զանգվածները KCl, Fe(OH)2

5.Լրացրե ́ք բաց թողնված քիմիական նշան­ները.

ա)Ar(…) = 27

գ)Ar(… ) = 65

բ)Ar(… ) = 32

6.Հաշվել ,հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները և քիմիական տարրերի զանգվածային հարաբերությունները հետեւյալ բանաձեւերով արտահայտվող նյութերում:HBr, SO2, CO2 :

Քիմիա 3*

Անվանե՛ք որեւէ իր, որը կարելի է պատրաստել տարբեր նյութերից:

2.Լրացրե՛ք բաց թողած բառերը. «Մաքուր են այն նյութերը, որոնք ունեն հաստատուն …………………., բնորոշ ……………………, ու օժտված են խիստ որոշակի հատկություններով»:

 1. Ո՞րխառնուրդներըկարելիէբաժանելթորումով. ա) սպիրտ եւ ջուր
  բ) կավիճ եւ ջուր
 2. Լրացրե ́ք բաց թողնված քիմիական նշան­ները.ա)Ar(…) = 55 գ)Ar(… ) = 64 բ)Ar(… ) = 14 դ)Ar(… ) = 39
 3. Տարրի հարաբերական ատոմային զանգվածը 35,5 է: Ո՞ր տարրն է այդ.ա. ածխածին, բ. ջրածինգ. քլոր դ. ազոտ:
 4. Հաշվել տրված նյութերի հարաբերական մոլե­կուլային զանգվածները.ա) N2O3 բ) CaF2 գ) NaOH

Սեպտեմբերի-28 -ից Հոկտեմբերի — 2

Տնային առաջադրանք (ավարտել դասարանական աշխատանքը)

Դասարանական

1.Անվանե՛ք որեւէ իր, որը կարելի է պատրաստել տարբեր նյութերից:

2.Լրացրե՛ք բաց թողած բառերը. «Մաքուր են այն նյութերը, որոնք ունեն հաստատուն …………………., բնորոշ ……………………, ու օժտված են խիստ որոշակի հատկություններով»:

 1. Ո՞րխառնուրդներըկարելիէբաժանելթորումով. ա) սպիրտ եւ ջուր
  բ) կավիճ եւ ջուր
 2. Լրացրե ́ք բաց թողնված քիմիական նշան­ները.ա)Ar(…) = 55 գ)Ar(… ) = 64 բ)Ar(… ) = 14 դ)Ar(… ) = 39
 3. Տարրի հարաբերական ատոմային զանգվածը 35,5 է: Ո՞ր տարրն է այդ.ա. ածխածին, բ. ջրածինգ. քլոր դ. ազոտ:
 4. Հաշվել տրված նյութերի հարաբերական մոլե­կուլային զանգվածները.
 5. ա) N2O3 բ) CaF2 գ) NaOH

Նոր թեմա

Սեպտեմբերի 20-25

Տնային առաջադրանք.

Դասարանական.

 1. Ստորև թվարկված նյութերից սենյակային ջերմաստիճանում որն է հեղուկ.
  ա. շաքարը,     բ.  թթվածինը            գ. բուսական յուղ        դ. կավիճը
 2. Ստորև թվարկվածներից որն է անկենդան մարմին.
  ա. ձին,   բ. ծաղկած ծառը           գ. արձանը              դ. երեխան
 3. Դիտելիս նյութի որ հատկության մասին է հնարավոր գաղափար կազմել.
  ա. ագրեգատային վիճակ, բ. խտություն, գ. էլեկտրահաղորդականություն,  դ.ջերմահաղորդականություն:
 4. Քանի՞ քիմիական տարրից է կազմված հետևյալ նյութրը , նշիր այդ նյութը կազմող քիմիական տարրերի անվանումները,հարաբերական ատոմային զանգվածները KMnO4, HCl, HNO3, SO3:
 5. 5.Լրացրե ́ք բաց թողնված քիմիական նշան­ները.
 6. ա)Ar(…) = 1 գ)Ar(… ) = 12 բ)Ar(… ) = 16 դ)Ar(… ) = 14

6.Տարրի հարաբերական ատոմային զանգվածը 16 է: Ո՞ր տարրն է այդ.
ա. ածխածին, բ. ջրածին,
գ. թթվածին, դ. ազոտ:

7.Քիմիական տարրի ատոմի իրական զանգ­վածը 2.33.10­-23 կգ է: Որքա՞ն է այդ տարրի հարա­բերական ատոմային զանգվածը:

8.Երկաթը ատոմի զանգվածը` m0(Fe)= 9,296*10–23 գ է : Հաշվե՛ք երկաթ տարրի հարաբերական ատոմային զանգվածը:

9.Մագնեզիում ատոմի զանգվածը` m0(Mg) = 3,984*10–23 գ է : Հաշվե՛ք մագնեզիում տարրի հարաբերական ատոմային զանգվածը:

10.
Հաշվել տրված նյութերի հարաբերական մոլե­ կուլային զանգվածները.
ա) CO2, բ) CaO, գ) NaOH, դ) ZnO, ե) Al2O3, զ) H2CO3, է) (NH4)2SO4, ը) KMnO4:

11.

Նոր թեմա